කොවිඩ් 19 අධිවසංගතය තිරසර ජීවන රටාවක් උදෙසා

කොවිඩ් 19 අධිවසංගතය තිරසර ජීවන රටාවක් උදෙසා International Association of Public Health (IAPH) successfully concluded another Webinar as a Co-Organizing Partner. IAPH joint hands with the IHRA, University of Colombo, Sri Lanka, the main organizer of the webinar, which was held on 16th May, 2020. The Discussion was enriched by the insights and ideas of…

IMPACT OF COVID 19 NATIONALLY AND THE WAY FORWARD

IMPACT OF COVID-19 NATIONALLY AND THE WAY FORWARD International Association of Public Health (IAPH) partnering with International Institute of Knowledge Management (TIIKM) bought 6 Researchers and Professionals from 5 different Countries to discuss “Impact of Covid 19 Nationally and the Way Forward”. This Free International Video Webinar together with health specialists was held successfully on…